fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ID-Eshops d.d. 1 november 2020

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Artikel 3. Prijzen en informatie
Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
Artikel 5. Uitvoering overeenkomst
Artikel 6. Herroepingsrecht
Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8. Betaling en eigendomsvoorbehoud
Artikel 9. Garantie en conformiteit
Artikel 10. Klachtenprocedure en exoneratie
Artikel 11. Slotbepalingen

Artikel 1. Definities 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Klant: de consument of rechtspersoon die via de website producten op afstand koopt bij de ondernemer;
Ondernemer: de rechtspersoon die via de website producten op afstand aan de klant aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het op de website opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Dit formulier is niet te gebruiken als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
2. In verband met de overeenkomst die op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op
zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3. Prijzen en informatie

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden
de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant
mogelijk te maken. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. De inhoud van de website en andere materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en
volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van ondernemer afkomstige
materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke instel- en typefouten.

4. Ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van
beeldschermkwaliteit. Afbeeldingen op de website zijn slechts indicatief. Uiteraard staat ondernemer
te allen tijde in voor de kwaliteit van de geleverde producten.
5. Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.

5. Indien er verzendkosten worden gerekend zal dit duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de
overeenkomst, vermeld worden. Deze kosten zullen in het bestelproces apart worden weergegeven.
Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn verwerkt, zal dit ook
vermeld worden.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Van het aanbod dat langs elektronische weg is aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de ondernemer goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden. 

 

 

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

1. Zodra de bestelling door ondernemer is ontvangen, stuurt de ondernemer de producten met
inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2. De ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die
voortvloeien uit de overeenkomst.
3. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke
wijze levering zal plaatsvinden en wordt er een indicatie gegeven binnen welke termijn de producten
geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder
geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4. De genoemde levertermijn is een indicatie. De ondernemer stelt alles in het werk om binnen de
indicatietermijn te leveren. Indien de ondernemer de producten niet binnen de termijn kan leveren,
doet de ondernemer dit uiterlijk binnen 30 dagen. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk is stelt de
ondernemer de klant daarvan tijdig in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe
leverdatum of de overeenkomst kosteloos ontbinden.
5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft
onverwijld terugbetalen. De klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding
in geval een indicatieve levertermijn niet wordt gehaald.
6. Aflevering vindt plaats direct bij de eerste deur dat toegang geeft tot het gebouw.
7. De ondernemer raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken
gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden (zie garantie en
conformiteit hierna).
8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar
het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 6. Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op afstand
gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. Alleen de
rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft
ontvangen, of (als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld) de dag
waarop de consument het laatste product heeft ontvangen.

3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en
de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3. Ondernemer kan, indien
het product in het geheel niet meer verkoopbaar is, de retourzending weigeren.
5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.

6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de 
ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.


7. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
9. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen
14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer mag
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij
het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

10. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor
de consument.
11. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
terug te betalen.

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen;

b. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
2. Alle bestellingen gedaan door een rechtspersoon als klant, zijn uitgesloten van een beroep op het
herroepingsrecht.

Artikel 8. Betaling en eigendomsvoorbehoud

1. De klant dient betalingen aan de ondernemer volgens de op de website aangegeven
betaalmethoden te voldoen. De ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van
betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de
betaalmethoden wordt door de ondernemer duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de
overeenkomst aan klant ter beschikking gesteld.

2. Indien klant niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in
verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen
de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente 
verschuldigd. Voorts zullen buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht bovenop
het openstaande bedrag
, met een minimum van € 40,=.


3. Bij niet tijdige betaling is klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente,
gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

4. De ondernemer behoudt zich, ten opzichte van de klant het eigendom van de geleverde goederen
voor. Totdat de volledige betaling bij de ondernemer binnen is, blijven de goederen eigendom van de
ondernemer.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, kweker, fabrikant of importeur aan de klant verstrekte garantie doet
niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst heeft.
3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient klant binnen een
redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt de ondernemer daarvan schriftelijk in kennis te
stellen.
4. Indien de ondernemer de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante
producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant
betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Klachtenprocedure en exoneratie

1. Indien klant een klacht heeft over een product en/of andere aspecten van de dienstverlening van
de ondernemer, kan hij bij de ondernemer per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens op
de bestelwebsite.
2. De ondernemer geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen na
ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven, dan zal de ondernemer binnen drie werkdagen de ontvangst van de
klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven op de klacht de klant.

3. Het bestelproces op de website bevat voldoende controlemogelijkheden. Indien de klant
desondanks invulfouten maakt aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid.
4. De totale aansprakelijkheid van de ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor
die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) voor het betreffende product/dienst.
5. Aansprakelijkheid van de ondernemer jegens klant, voor indirecte schade, daaronder in ieder
geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten, tenzij schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van de ondernemer.
6. De aansprakelijkheid van de ondernemer jegens klant, wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant de ondernemer onverwijld en
deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en de ondernemer ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort 
blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de ondernemer in staat is adequaat te reageren.

7. In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat de ondernemer door zijn eigen de ondernemers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de ondernemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de ondernemer gevestigd is.
3. De ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.
4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
5
. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.